Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Nieuws

Windturbinetype bekend

In januari is een definitieve keuze gemaakt in het windturbinetype voor Windpark Spui. De keuze is gevallen op windturbine fabrikant Enercon. Dit is een Duitse windturbinefabrikant met een uitgebreide track record in het bouwen van windturbines in Nederland.
Het type is E-126-4.2 MW. De windturbines hebben een ashoogte van 135 meter, een rotordiameter van 127 meter en een geïnstalleerd vermogen van 4,2 MW per windturbine.

Hieronder kunt u een aantal fimpjes zien over de windturbinetype en de fabrikant:

  Uitspraak Raad van State

  Met de uitspraak van de Raad van State op 17 januari 2018 is de bouw van het windpark Spui in Korendijk mogelijk.

  Uitspraak Raad van State

  StAB ingeschakeld door Raad van State

  Op 17 februari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de StAB gevraagd om de feiten, omstandigheden en de gevolgen van het plan te beschrijven, voor zover dit nodig is voor de behandeling van de gronden die betrekking hebben op veiligheid en geluid.

  Provinciaal inpassingsplan vastgesteld

  Op 14 september 2016 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het bijbehorende MER voor Windpark Spui vastgesteld. Hiermee maakt de provincie de weg vrij voor de plaatsing van 5 windturbines langs het Spui in de gemeente Korendijk. 

  Het PIP kunt u hier in zijn geheel lezen.

  Duizenden doden door kolencentrales

  Luchtvervuiling door Kolencentrales kost jaarlijks duizenden Europeanen vroegtijdig het leven.Dat blijkt uit een onderzoek van het Wereldnatuurfonds, The Health and Environment Alliance en the Climate Action Network. In 2013 was het aantal slachtoffers door kolencentrales in de EU naar schatting 22.900.
   

  Nota van beantwoording gepubliceerd

  Op 8 juni 2016 heeft de provincie Zuid-Holland de Nota van beantwoording van Windpark Spui gepubliceerd. Hierin worden de zienswijzen beantwoord die zijn ingediend op het ontwerp-inpassingsplan, inclusief het milieueffectrapport en de ontwerp-uitvoeringsbesluiten. 

  De Nota kunt u hier in zijn geheel lezen.

  Toetsingsadvies Commissie m.e.r.

  De Commissie m.e.r. heeft op 2 juni 2016 bekend gemaakt dat zij het MER van Windpark Spui heeft beoordeeld. zij vindt dat het rapport de selectie en vergelijking van mogelijke locaties voor een windpark in de gemeente Korendijk goed beschrijft. Het laat zien waarin verschillende varianten voor de locatie aan het Spui van elkaar verschillen.

  De Commissie concludeert dat het rapport voldoende milieu-informatie bevat om goed onderbouwde afwegingen over het inpassingsplan en de vergunningen te kunnen maken.


  Ter inzage legging

  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het ontwerp PIP en de bijbehorende documenten vastgesteld.Het ontwerp provinciale Inpassingsplan (PIP) voor het windpark Spui, het Milieueffectonderzoek, de ontwerpvergunningen en bijbehorende documenten liggen van donderdag 17 maart tot en met donderdag 28 april 2016 ter inzage. 

  Participatieproces

  ln veel van de ingediende zienswijzen op de NRD, zijn naast zorgen over de effecten van het windpark voor de leefomgeving, ook veel opmerkingen gemaakt over participatie, communicatie en compensatie.

  Advies reikwijdte en detailniveau

  Gedeputeerde Staten (GS) hebben het Advies reikwijdte en detailniveau voor windlocatie Spui in gemeente Korendijk vastgesteld. Dit is het definitieve kader voor het uit te voeren milieuonderzoek (MER) voor het Provinciaal inpassingsplan en alle benodigde vergunningen en ontheffingen voor het realiseren van windenergie.