.

Gebiedsfonds

Het Gebiedsfonds Windpark Spui ondersteunt projecten die zich richten op het verbeteren van de collectieve fysieke leefbaarheid, de natuur, het landschap en/of energiebesparing in de omgeving van Windpark Spui.

De exploitant van het windpark stort jaarlijks, volgens de vergunning gedurende 15 jaar, een bedrag in het fonds, gebaseerd op € 1.000 per megawatt aan opgesteld vermogen in het windpark. Omdat de exploitant meerwaarde ziet in het Gebiedsfonds, heeft deze toegezegd en met de stichting afgesproken dat deze bijdrage ook na 15 jaar wordt voortgezet zolang het windpark in exploitatie blijft, en in een goede financiële situatie blijft om de bijdragen te kunnen blijven voortzetten. Aangezien er 21 megawatt vermogen is opgesteld betekent dat er in totaal € 21.000 per jaar in het gebiedsfonds wordt gestort. Het windpark is gestart met de productie in april 2019, wat betekent dat per 1 april 2020 voor de eerste keer € 21.000,00 in het gebiedsfonds is gestort.

Het fonds wordt beheerd door de Stichting Gebiedsfonds Windpark Spui. Jaarlijks bestaat de mogelijkheid voor bewoners en organisaties uit de omgeving van Windpark Spui (kernen: Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard, Hekelingen en Simonshaven) projecten in te dienen die passen bij de doelstellingen van de Stichting. De stichting zal uit ingediende projecten een selectie en een verdeling maken om vanuit het gebiedsfonds een financiële bijdrage toe te kennen voor de realisatie van die projecten.

Het indienen gebeurt door het onderstaande formulier “Aanvraagformulier Gebiedsfonds Windpark Spui” te downloaden. U kunt het dan in Microsoft Word invullen. Daarna ondertekent u het formulier, scant het in en mailt het, samen met de vereiste bijlagen, naar gebiedsfonds@windparkspui.nl. Als onderwerp voor de mail geeft u aan “projectaanvraag” en de naam van het project. Nadat het project is afgerond vult u nog de eindrapportage in en stuurt deze per mail naar ons op.

Helemaal onderaan deze pagina kunt u het fondsreglement, het aanvraagformulier en het formulier voor de eindrapportage downloaden.

Het bestuur wil aanvragers van een bijdrage uit het gebiedsfonds, voor zover er zelf niet aan is gedacht, wijzen op de mogelijkheid om andere subsidiebronnen aan te boren waarop deze bijdrage een aanvulling zou kunnen zijn.STAND VAN ZAKEN OP 1 JANUARI 2024

OPRICHTING EN SAMENSTELLING VAN DE STICHTING GEBIEDSFONDS WINDPARK SPUI
Het oprichten van de stichting heeft enige tijd geduurd.

De eerste actie was het samenstellen van het bestuur van vijf leden, die elk één van de vijf omliggende kernen vertegenwoordigen. Daarvoor is aan de dorpsverenigingen gevraagd iemand aan te wijzen om zitting te nemen in het bestuur. Dat heeft geresulteerd in de volgende samenstelling:
 • Dirk Sas namens Simonshaven, bestuurslid
 • Erik Wiemer namens Hekelingen, penningmeester
 • Jan van den Berg namens Nieuw- Beijerland, secretaris
 • Jan Dekker namens Piershil, voorzitter
 • Henk Melissant namens Goudswaard, bestuurslid

De tweede actie was het benoemen van de raad van toezicht, bestaande uit drie personen met een bindende voordracht, voorgedragen door respectievelijk de provincie Zuid-Holland, de gemeente Hoeksche Waard en Klein Piershil B.V. Dat heeft geresulteerd in de volgende samenstelling:
 • Andre Borgdorff voorgedragen door de gemeente, voorzitter
 • Teun Bokhoven voorgedragen door de provincie, vice-voorzitter
 • Vacature (secretaris) voor te dragen door Klein Piershil B.V.

De derde actie betrof het oprichten van de stichting die het gebiedsfonds gaat beheren. Daartoe zijn als eerste de statuten gemaakt en door het bestuur vastgesteld. Daarna zijn fondsreglement en de overeenkomst m.b.t. het maken van nadere afspraken vastgesteld.

UITVOERING
In september 2022 waren alle formaliteiten voor het functioneren van het gebiedsfonds afgerond en is de aankondiging voor het aanvragen van een bijdrage uit het gebiedsfonds gepubliceerd met als sluitingsdatum 1 november 2022.
In april 2023 is de tweede aankondiging voor een bijdrage uit het gebiedsfonds gepubliceerd met als sluitingsdatum 1 juli 2023.
Tot 1 januari 2024 zijn de volgende aanvragen door het bestuur, na toetsing aan de in de statuten vastgelegde criteria, gehonoreerd:
 1. Stichting Verenigingsgebouw Hekelingen voor zonnepanelen en warmtepompen
 2. Stichting Vrienden van het Witte Kerkje voor de Hoeksteen Simonshaven voor airconditioning
 3. Stichting Zomerkind Nieuw-Beijerland voor zonnepanelen
 4. Dorpsvereniging de Coorndijk Goudswaard voor verbouwing van de gemeenschapsruimte
 5. Dorpsvereniging Hekelingen voor vernieuwing van de dakbedekking van de muziektent
 6. Dorpsvereniging Filopopers Nieuw-Beijerland voor containers voor festiviteiten
 7. Piershilsche IJsclub voor LED verlichting op de ijsbaan
 8. Jongerencentrum The Hangout Nieuw-Beijerland voor spelattributen voor jongeren
 9. Voetbalvereniging NBSVV Nieuw-Beijerland voor LED verlichting op de sportvelden
 10. Scouting Suanablake voor HDPE buikdenningen in de lelievletten
 11. Tennisvereniging de Molen Nieuw-Beijerland voor LED verlichting op de tennisbanen
 12. Sportvereniging Goudswaardse Boys voor zonnepanelen op het kantine dak
In april 2023 is voor de vierde keer een bedrag van € 21.000 door Klein Piershil in het gebiedsfonds gestort. Hiermee kwam het totaal beschikbare bedrag op € 84.000. Daarboven is 4% ten behoeve van eventueel te maken kosten uitgekeerd, totaal € 3.360. Tot nu toe zijn weinig kosten gemaakt, maar voorlopig wordt deze vergoeding in reserve gehouden aangezien geen inschatting is te maken welke kosten in de toekomst zijn te verwachten.
In totaal zijn tot nu toe 12 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 77.029,12.
Uitgekeerd is tot 1 januari 2024 aan 7 gehonoreerde aanvragen € 51.323,87.
Nog uit te keren aan 5 gehonoreerde aanvragen na voltooiing € 25.401,45
Het bestuur heeft besloten om met betrekking tot de toekenning per kern tot nu toe geen weging toe te passen en op termijn te bezien of dat tot een onwenselijke verdeling kan leiden.
Tot nu toe heeft het bestuur alle aanvragen die voldoen aan de criteria kunnen honoreren, waarbij een maximum van € 10.000,00 per toekenning is gehanteerd. Afhankelijk van het aantal aanvragen kan het in de toekomst noodzakelijk zijn om het maximumbedrag aan te passen.

De eerstvolgende deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 april 2024.