Informatienummer:
088-4321505

Participatieproces

ln veel van de ingediende zienswijzen op de NRD, zijn naast zorgen over de effecten van het windpark voor de leefomgeving, ook veel opmerkingen gemaakt over participatie, communicatie en compensatie. De provincie heeft daarom in overleg met de initiatiefnemer besbten om in aanvulling op het traject rond het milieuonderzoek (MER) en het PIP de omwonenden en belangengroepen te betrekken zodat zij kunnen meedenken bij de keuzes over de inrichting van het windpark en een op te stellen participatieplan.

Doel van het proces is te komen tot een goede samenhang tussen de inrichting van het beoogde windpark en een participatieplan. Het participatieplan zal onderdeel zijn van een te sluiten overeenkomst tussen provincie en ontwikkelaar van het windpark aan het Spui. Deze overeenkomst wordt meegenomen in het besluitvormingstraject rond het provinciaal inpassingsplan en alle andere uitvoeringsbesluiten.

Gezien de grote hoeveelheid betrokkenen is er voor gekozen om het gesprek met initiatiefnemer en betrokkenen te voeren enerzijds in een klankbordgroep waarin de diverse stichtingen, organisaties en overheden zijn vertegenwoordigd en andezijds in gesprekken met de direct omwonenden van de beoogde locatie aan het Spui. Deze gespreken zijn in volle gang. Op de website van provincie zuid-Holland zijn de gespreksverslagen te lezen.