Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Procesbegeleider t.b.v. participatieproces.

Veel van de ingediende zienswijzen op het NRD gingen over onderwerpen als participatie, compensatie en communicatie. De provincie heeft met de initiatiefnemer besloten om naast het lopende milieuonderzoek (MER) ook gesprekken met belanghebbenden te voeren zodat zij kunnen meedenken bij de keuzes over de inrichting van het windpark en een op te stellen participatieplan. Dit proces wordt geleid door een onafhankelijk procesbegeleider. Er zullen gesprekken zijn met direct omwonenden rond de voorgenomen locatie aan het Spui en met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken stichtingen, belangenorganisaties en overheden.

Doel van het proces is te komen tot een goede samenhang tussen de inrichting van het beoogde windpark en een participatieplan. Het participatieplan zal onderdeel zijn van een te sluiten overeenkomst tussen provincie en ontwikkelaar van het windpark aan het Spui. Deze overeenkomst wordt meegenomen in het besluitvormingstraject rond het provinciaal inpassingsplan en andere uitvoeringsbesluiten. Hierbij gaat de provincie er vooralsnog van uit dat een windpark aan het Spui realiteit kan worden, tenzij uit het MER en de besluitvorming daaromtrent het tegendeel blijkt.