Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Documenten

Windpark Spui
Provinciaal inpassingsplan
Op 14 september 2016 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Windpark Spui vastgesteld. Op de website van de provincie Zuid-Holland zijn alle stukken te vinden, evenals een uitgebreide toelichting op het proces.

Nota van beantwoording
Op 8 maart 2016 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp-inpassingsplan, inclusief het milieueffectrapport en de ontwerp-uitvoeringsbesluiten vastgesteld. Deze stukken hebben van 17 maart tot en met 28 april ter inzage gelegen. De zienswijzen die hierop zijn ingediend, zijn beantwoord in de Nota van beantwoording. Deze is op 8 juni gepubliceerd. Op de website van de provincie Zuid-Holland zijn alle stukken te vinden, evenals een uitgebreide toelichting op het proces.


Toetsingsadvies Commissie m.e.r.
Voordat de provincie Zuid-Holland over het inpassingsplan en de vergunningen van Windpark Spui besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. Het toetsingsadvies is op 2 juni 2016 gepubliceerd. De Commissie heeft hier ook een persbericht over gepubliceerd.

Milieueffectrapport
Voor het PIP en de uitvoeringsbesluiten wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. Het MER geeft inzage in de te verwachten milieueffecten van locatie- en inrichtingsalternatieven. Mede op basis van dit MER is het Provinciaal Inpassingsplan vormgegeven.


Advies reikwijdte en Detailniveau
Op basis van de conclusies inzake de zienswijzen, overlegreacties en het advies van de Commissie m.e.r. hebben GS een advies vastgesteld inzake de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER voor het windpark Spui. Dit advies vormt samen met de eerder vastgestelde NRD het kader voor het opstellen MER voor het windturbinepark Spui.
 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER en is daarmee een belangrijke stap in de procedure. Daarnaast beoogt de NRD om alle betrokkenen en geïnteresseerde partijen te informeren over de achtergrond en de aard van de voorgenomen activiteiten. De NRD heeft tot 4 februari 2015 ter inzage gelegen.

StAB rapport
Op 17 februari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de StAB gevraagd om de feiten, omstandigheden en de gevolgen van het plan te beschrijven, voor zover dit nodig is voor de behandeling van de gronden die betrekking hebben op veiligheid en geluid.

Windenergie algemeen

Windenergie internationaal
Windturbines en gezondheid
Windturbines en woningwaarde