.

Geluid en slagschaduw

Om voor de Burenregeling of de “Extra inzet” in aanmerking te komen, moeten woningen respectievelijk binnen 45 dB Lden en 41 dB Lden geluidscontour liggen. Maar wat is zo’n dB Lden geluidscontour?

Lden (Level day – evening – night) staat voor jaargemiddelde geluidsbelasting gedurende een hele dag en wordt uitgedrukt in decibel. Het gaat hier om het maximaal gemiddeld aantal decibel dat er door het windpark mag worden geproduceerd. Het werkelijke beleefde geluid (in decibel) kan hoger liggen, omdat niet alleen van de windmolens geluid afkomt, maar ook van andere geluidsbronnen in de omgeving.

Waarom vallen de molens soms in één keer stil?

Het windpark streeft ernaar dat de windturbines 24/7 in werking zijn, aangezien de exploitatie hierop is gebaseerd. Stilstand wordt daarom tot een minimum beperkt en komt in beginsel alleen voor bij een storing, bij geplande stilstand om bijvoorbeeld slagschaduw te verminderen of wanneer onderhoud is gepland.

Veroorzaken de turbines extra luchtdruk?

Het klopt dat windturbines extra luchtdruk veroorzaken. Deze drukgolven noemen we geluidgolven. In de wettelijke normen voor geluid wordt tevens rekening gehouden met de hoeveelheid luchtdruk die windturbines mogen veroorzaken. Deze normen gelden op de gevel van een woning. Het windpark voldoet aan alle geluidsnormen, waaronder die voor het veroorzaken van drukgolven; er is dus geen sprake van gevaar in welke vorm dan ook.

Klopt het dat bij kouder weer het geluid minder is?

Temperatuur heeft een complex effect op de geluidoverdracht naar de omgeving, maar niet direct op de geluidproductie van de turbine. Voor de geluidproductie van turbines is vooral de windsnelheid van belang. De lagere temperatuur kan wel samengaan met lagere windsnelheden. Dit heeft dan direct tot gevolg dat de turbine minder geluid produceert en ook minder geluid waargenomen wordt. Ook de windrichting is van belang. Het kan zijn dat de wind bij een lagere temperatuur bijvoorbeeld uit het oosten komt in plaats van het westen. Dit kan ook resulteren in een lager geluidniveau ter plaatse.

Ik meet 50 tot 60 dB bij de woning. Hoe kan dat?

Overdag is het normale geluidsniveau in Nederland omstreeks 50 à 60 dB(A). Een geluidmeter meet al het geluid wat erop terecht komt. Inclusief reflectie van harde oppervlakten, zoals een gevel. Het is daarbij zeer lastig na te gaan welke bijdrage elke individuele bron heeft op deze meting. Het ligt voor de hand dat naast het geluid van de windturbines er nog diverse andere omgevingsgeluiden zijn, die aan het totale gemeten geluidsniveau bijdragen. Het totale geluidsniveau wat wordt gemeten, is dus een optelsom van alle geluiden afkomstig van alle bronnen rond het huis.

Laagfrequent geluid, hoe wordt hiermee omgegaan?

Laagfrequent geluid is voor mensen het laagst hoorbare frequentiegebied: 20-100 Hz. Uit praktijkmetingen en de literatuur blijkt dat windturbines geen ander laagfrequent geluid produceren, dan andere bekende geluidbronnen zoals ventilatoren, verwarmingspompen, koelinstallaties etc. Laagfrequent geluid is een vast onderdeel van het normale geluid. De wettelijke norm voor normaal geluid beschermt daardoor ook voor laagfrequent geluid.

Wat is de bijdrage van “inwendig geluid” van de turbine?

De bijdrage van de generator en andere inwendige systemen op de totale geluidproductie van de windturbine is minimaal. Bij moderne turbines wordt het grootste deel van het geluid veroorzaakt door de rotorbladen die door de lucht bewegen. Dit noemen we het aerodynamische geluid. Dit wordt veroorzaakt door turbulenties rondom de rotorbladen.

Reflecteert de mast van de turbine geluid?

Geluid van windturbines wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het bewegen van de rotorbladen door de lucht. Een groot deel van de rotatie en dus de geluidproductie vindt plaats zonder dat de bladen van de rotor langs de mast komen. Dit betekent dat de bijdrage van het moment dat de rotor de mast passeert en het geluid in de mast reflecteert gering is. Daarnaast is de mast niet een platte spiegel, maar loopt deze bol. Het is een cilinder. Daarmee is het reflectieoppervlak, waarmee het geluid één richting op gereflecteerd wordt nog kleiner. Het effect van het aanbrengen van b.v.

Zorgt de lijnopstelling van de 5 molens voor extra geluid?

Wanneer je in het verlengde van een lijnopstelling van windturbines staat, dan hoor je inderdaad het geluid van alle windturbines in deze lijnopstelling. Zowel de meest nabijgelegen turbine als de daarachterliggende turbines dragen bij aan de geluidbelasting op deze plek. Maar, hoe verder de turbine van je afstaat hoe minder groot deze bijdrage aan de geluidsbelasting is.

De bijdrage van de verderaf gelegen turbines is een stuk lager dan de bijdrage van de turbine die het dichtstbij staat. Je ervaart dus de cumulatieve geluidbelasting van de turbines in de lijnopstelling.

Hoeveel geluid produceren windturbines?

Bij weinig wind draait een windturbine langzaam en is deze nauwelijks hoorbaar. Vanaf windkracht 3 neemt het geluid toe, net als dat van de omgeving door het effect van de wind op bomen en blaadjes. De Rijksoverheid heeft vastgesteld hoeveel windturbinegeluid er gemiddeld per jaar op de gevel van een huis is toegestaan. Hiervoor wordt de speciale maat Lden gebruikt. De afkorting Lden staat voor Level day-evening-night. Er wordt rekening gehouden met verschillende dagdelen (dag, avond en nacht).