.

Handhaving

Waarom worden de windturbines in de avond niet stilgelegd?

Bij de ontwikkeling, financiering en realisatie is het uitgangspunt dat de windturbines binnen de bandbreedte van wet- en regelgeving 24/7 beschikbaar zijn om te produceren; dit bepaalt de haalbaarheid van de zgn. business case. In de businesscase is geen rekening gehouden met het additioneel stilzetten van de turbines. Een uur stilstand per dag komt neer op ruim 4% minder beschikbare tijd om te produceren. per jaar. Daarnaast heeft het geregeld stilzetten negatief effect op de levensduur van de windturbines.

Was de “oude geluidsnorm” uit 2014 niet beter?

De huidige norm (2020) is niet anders dan de norm in 2014. Dit is nog steeds een jaargemiddelde geluidbelasting van 47 dB Lden en een gemiddeld nachtniveau van 41 dB Lnight. In bijlage 4 van de Activiteitenregeling milieubeheer (https://wetten.overheid.nl/) staat beschreven op welke manieren deze norm te handhaven is.

Worden geluidsoverschrijdingen eigenlijk wel gerapporteerd?

Met behulp van metingen aan de windturbines is na te gaan of de bronsterkte van de windturbines overeenkomt met de opgegeven bronsterkte door de leverancier. Mochten de windturbines een hogere bronsterkte hebben dan waarmee gerekend is, dan moet onderzocht worden welke consequentie dat heeft. Uit de diverse onderzoeken blijkt echter telkens dat voldaan wordt aan de norm. Daarnaast is het ook mogelijk de jaarlijkse geluidemissie te controleren aan de hand van de productie over dat jaar. Tot nu toe voldoet ook dit aan de norm.

Waarom wordt er niet gehandhaafd bij mijn woning?

Handhaving door geluidmetingen bij woningen is zeer complex tot onmogelijk. Dit juist door de aanwezigheid van stoorlawaai afkomstig van andere bronnen. Wel kan met metingen aan de geluidbron onderzocht worden of de geluidspecificaties van de leverancier kloppen. En dat is wat de handhavers ook doen.

Hoe werkt de controlemetingen van de omgevingsdienst?

In bijlage 4, paragraaf 2.6 van de Activiteitenregeling milieubeheer (https://wetten.overheid.nl/) staat omschreven op welke manier het geluid van windturbines te handhaven is. De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid volgt deze methode. De rapportage die hieruit volgt, is vervolgens te controleren door iedere andere partij. Als daar fouten in ontdekt worden, kan de omgevingsdienst daarop worden aangesproken. Er is bij de omgevingsdienst geen enkel belang, anders dan het handhaven van hetgeen in de activiteitenregeling is omschreven.