.

Worden geluidsoverschrijdingen eigenlijk wel gerapporteerd?

Met behulp van metingen aan de windturbines is na te gaan of de bronsterkte van de windturbines overeenkomt met de opgegeven bronsterkte door de leverancier. Mochten de windturbines een hogere bronsterkte hebben dan waarmee gerekend is, dan moet onderzocht worden welke consequentie dat heeft. Uit de diverse onderzoeken blijkt echter telkens dat voldaan wordt aan de norm. Daarnaast is het ook mogelijk de jaarlijkse geluidemissie te controleren aan de hand van de productie over dat jaar. Tot nu toe voldoet ook dit aan de norm. Metingen en berekeningen zijn gebonden aan de voorschriften in bijlage 4 van de Activiteitenregeling milieubeheer (https://wetten.overheid.nl/). Alle rapportages in dit soort kwesties zijn op te vragen bij de Provincie Zuid-Holland (het bevoegd gezag).
Categorie: