.

Participeren

Om vorm te geven aan de NWEA gedragscode heeft Klein-Piershil B.V. met de provincie afgesproken om burgers en belangengroepen uit de omgeving van het windpark actief te betrekken bij de inrichting en toekomstige exploitatie van het windpark en om omwonenden mogelijkheden aan te bieden om in het park te investeren (financiële participatie). Dit heeft geresulteerd in een participatieplan, waarin zoveel mogelijk is getracht de wensen van omwonenden en andere betrokkenen vorm te geven.

Het participatieaanbod bestaat uit een aantal regelingen waarmee de leefbaarheid, de natuur en het landschap in de omgeving van het windpark kan worden verbeterd, evenals een aantal afspraken over de exploitatie van Windpark Spui. Daarnaast kunnen (direct) omwonenden en omgeving ook financieel meeprofiteren van het windpark. Het participatieaanbod is uiteraard gekoppeld aan de daadwerkelijke realisatie en exploitatie van het windpark conform het opgestelde provinciale inpassingsplan en de aangevraagde omgevingsvergunning. Sommige regelingen zijn inmiddels afgerond, andere worden momenten uitgerold.

Het participatieaanbod van Klein-Piershil B.V. bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. Gebiedsfonds Windpark Spui
  2. Burenregeling
  3. Planschade regeling
  4. Obligatielening
  5. Inrichtingsbudget (voor ruimtelijke maatregelen)
  6. Werk met werk regeling
  7. Afspraken over exploitatie/monitoring/handhaving
De gedetailleerde uitwerking van alle onderdelen kunt u lezen in het Participatieplan.

De obligatielening is uitgegeven via het digitale platform www.duurzaaminvesteren.nl