Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Participeren

Om vorm te geven aan de NWEA gedragscode heeft Klein-Piershil B.V. met de provincie afgesproken om burgers en belangengroepen uit de omgeving van het windpark actief te betrekken bij de inrichting en toekomstige exploitatie van het windpark en om omwonenden mogelijkheden aan te bieden om in het park te investeren (financiële participatie). Om dit proces te faciliteren is een onafhankelijk procesbegeleider ingehuurd. In een aantal bewonersgroepen en een klankbordgroep zijn omwonenden betrokken bij het ontwerpproces voor het windpark en zijn de milieugevolgen getoond. Verder zijn de inrichtingskeuzes, financiële participatievoorstellen en bezorgdheden vanuit de omwonenden gedeeld. De participatiewensen vanuit de omgeving zijn zoveel mogelijk gehonoreerd.

In het participatieplan wordt het aanbod van Klein-Piershil B.V. op bovengenoemde punten beschreven. Het participatieaanbod bestaat uit een aantal regelingen waarmee de leefbaarheid, de natuur en het landschap in de omgeving van het windpark kan worden verbeterd, evenals een aantal afspraken over de exploitatie van Windpark Spui. Daarnaast kunnen (direct) omwonenden en omgeving ook financieel meeprofiteren van het windpark. Het participatieaanbod is uiteraard gekoppeld aan de daadwerkelijke realisatie en exploitatie van het windpark conform het opgestelde provinciale inpassingsplan en de aangevraagde omgevingsvergunning. Sommige regelingen zijn nog niet geheel uitgewerkt, daardoor hebben Klein-Piershil B.V. en de (direct-)omwonenden nog ruimte voor een nadere invulling.

Het participatieaanbod van Klein-Piershil B.V. bestaat uit de volgende onderdelen, die hierna verder worden toegelicht:
  1. Gebiedsfonds Windpark Spui
  2. Burenregeling
  3. Planschade regeling
  4. Obligatielening
  5. Inrichtingsbudget (voor ruimtelijke maatregelen)
  6. Werk met werk regeling
  7. Afspraken over exploitatie/monitoring/handhaving
De uitwerking kunt u lezen in het Participatieplan.

De obligatielening is uitgegeven via het digitale platform www.duurzaaminvesteren.nl