.

Diverse onderwerpen

Zijn windturbines eigenlijk wel recyclebaar?

Windturbines zijn zo goed als 100% recyclebaar. Recyclen van de bladen (wieken) was lange tijd een technische uitdaging, maar is inmiddels ook mogelijk. Meer hierover vindt u op de onderstaande websites:

Hoe zit het met de effecten op dieren?

Het plaatsen van windturbines kan effect hebben op dieren, het gaat met name om vogels en vleermuizen. Voordat de windturbines geplaatst mochten worden, is onderzocht of er onacceptabele effecten te verwachten zijn voor dieren. Bij het opstellen van de Milieueffectenrapportage (MER) voor Windpark Spui is dit onderzoek uitgevoerd. Uitkomst daarvan is dat er geen onacceptabele effecten gevonden zijn.

Hoe zit het met de veiligheid van omwonenden?

Windturbines moeten aan strenge eisen voldoen als het gaat om veiligheid. Zie op deze website van RVO een overzicht. Alleen windturbines die gecertificeerd zijn volgens de normen komen in Nederland in aanmerking voor een omgevingsvergunning.

Windturbines mogen niet gevaarlijk zijn voor de omgeving. Bijvoorbeeld als een wiek afbreekt of een mast breekt. Ook mag het risico niet te hoog zijn op ongelukken met mensen. Hoe groot de risico's mogen zijn staat in het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 3.15a).

Wat zijn de effecten op gezondheid?

Windturbines en gezondheidsklachten worden regelmatig met elkaar in verband gebracht. Dat gebeurt met name vanwege het geluid van windturbines. Sommige mensen ervaren hinder als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Voor andere directe effecten op de gezondheid is geen bewijs. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM.