.

Hoe zit het met de effecten op dieren?

Het plaatsen van windturbines kan effect hebben op dieren, het gaat met name om vogels en vleermuizen. Voordat de windturbines geplaatst mochten worden, is onderzocht of er onacceptabele effecten te verwachten zijn voor dieren. Bij het opstellen van de Milieueffectenrapportage (MER) voor Windpark Spui is dit onderzoek uitgevoerd. Uitkomst daarvan is dat er geen onacceptabele effecten gevonden zijn.