.

Wat is slagschaduw?

Als de zon op de mast en de rotor van een windturbine schijnt, veroorzaakt dit een (bewegende) schaduw. We noemen dit slagschaduw. Als slagschaduw op het raam van een woning valt, kan de wisseling tussen schaduw en zon hinderlijk zijn doordat deze wordt ervaren als flikkering. Dit geldt vooral in het voor- en najaar, als de zon wat lager staat.

Het is wettelijk vastgelegd hoeveel slagschaduw er jaarlijks op een huis in de directe omgeving mag vallen. De wet schrijft voor dat de hinderduur door slagschaduw jaarlijks gedurende niet meer dan 17 dagen meer dan 20 minuten mag bedragen.

Om te voorkomen dat de wettelijke norm op het gebied van slagschaduw overschreden wordt, zijn er maatregelen genomen. Zo heeft de windturbine een stilstand voorziening. De windturbines zijn zo geprogrammeerd dat zij op tijden, waarop ze meer dan wettelijk toegestane slagschaduwhinder veroorzaken én dat de zon schijnt, worden stilgezet. Hiervoor zijn de turbines uitgerust met een zonnesensor. Op deze manier wordt nooit meer dan de wettelijk toegestane slagschaduwhinder bij woningen veroorzaakt.