.

Update burenregeling

De afgelopen week hebben direct omwonenden een brief ontvangen over de laatste stand van zaken van de burenregeling. In dit nieuwsbericht een korte samenvatting van die brief en als bijlage de complete brief. 

Burenregeling
In de overeenkomst tussen Windpark Spui en de provincie Zuid-Holland is afgesproken dat er een budget van € 50.000,- beschikbaar wordt gesteld voor de zogenaamde burenregeling. Deze regeling is alleen beschikbaar voor omwonenden in de directe omgeving van het windpark én wonend buiten de bebouwde kom. Dat wil zeggen dat het voornamelijk gaat om woningen die binnen de 45 Lden geluidscontour liggen (zie bijlage 1).

Extra inzet
Wij hebben begrepen dat ook door omwonenden woonachtig buiten de 45 Lden geluidscontour overlast wordt ervaren. Wij vinden dat wij ook aan deze groep omwonenden tegemoet moeten komen in de vorm van een vermindering van de ervaren overlast. Daarom hebben wij besloten om in aanvulling op de burenregeling uit eigen middelen een extra bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen. Dit bedrag, de “Extra inzet”, is voor geluidwerende maatregelen aan op het windpark gerichte gevel van de woningen van deze groep omwonenden. Er zijn een aantal voorwaarden gesteld, waaraan moet worden voldaan om hiervoor in aanmerking te komen. De omwonenden die binnen de contouren vallen hebben de bijgaande brief ontvangen met daarin alle informatie.

Voor 1 juni aanvragen
Bewoners die een beroep willen doen op dit budget moeten voor 1 juni een aanvraag ingediend hebben. Uiterlijk voor 1 juli 2020 ontvangt de aanvrager van ons terugkoppeling op de aanvraag.