Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Nieuws

Nota van beantwoording gepubliceerd

Op 8 juni 2016 heeft de provincie Zuid-Holland de Nota van beantwoording van Windpark Spui gepubliceerd. Hierin worden de zienswijzen beantwoord die zijn ingediend op het ontwerp-inpassingsplan, inclusief het milieueffectrapport en de ontwerp-uitvoeringsbesluiten. 

De Nota kunt u hier in zijn geheel lezen.

Toetsingsadvies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft op 2 juni 2016 bekend gemaakt dat zij het MER van Windpark Spui heeft beoordeeld. zij vindt dat het rapport de selectie en vergelijking van mogelijke locaties voor een windpark in de gemeente Korendijk goed beschrijft. Het laat zien waarin verschillende varianten voor de locatie aan het Spui van elkaar verschillen.

De Commissie concludeert dat het rapport voldoende milieu-informatie bevat om goed onderbouwde afwegingen over het inpassingsplan en de vergunningen te kunnen maken.


Ter inzage legging

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het ontwerp PIP en de bijbehorende documenten vastgesteld.Het ontwerp provinciale Inpassingsplan (PIP) voor het windpark Spui, het Milieueffectonderzoek, de ontwerpvergunningen en bijbehorende documenten liggen van donderdag 17 maart tot en met donderdag 28 april 2016 ter inzage. 

Participatieproces

ln veel van de ingediende zienswijzen op de NRD, zijn naast zorgen over de effecten van het windpark voor de leefomgeving, ook veel opmerkingen gemaakt over participatie, communicatie en compensatie.

Advies reikwijdte en detailniveau

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het Advies reikwijdte en detailniveau voor windlocatie Spui in gemeente Korendijk vastgesteld. Dit is het definitieve kader voor het uit te voeren milieuonderzoek (MER) voor het Provinciaal inpassingsplan en alle benodigde vergunningen en ontheffingen voor het realiseren van windenergie.

Procesbegeleider t.b.v. participatieproces.

Veel van de ingediende zienswijzen op het NRD gingen over onderwerpen als participatie, compensatie en communicatie. De provincie heeft met de initiatiefnemer besloten om naast het lopende milieuonderzoek (MER) ook gesprekken met belanghebbenden te voeren zodat zij kunnen meedenken bij de keuzes over de inrichting van het windpark en een op te stellen participatieplan. Dit proces wordt geleid door een onafhankelijk procesbegeleider.

Advies Commissie voor de m.e.r.

De Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland hebben de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het millieueffectrapport (MER). De Commissie vindt het belangrijk dat in het milieueffectrapport de keuze voor windenergie in de Hoeksche Waard goed uitgelegd wordt. Onderbouw de locatiekeuze en laat in het rapport mogelijke alternatieve locaties zien.

Inloopavond van provincie goed bezocht

Op 21 januari organiseerde provincie Zuid-Holland een inloopavond windenergie in Korendijk. De bijeenkomst werd gehouden in de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland en kende ongeveer 80 bezoekers. Men kon inforamtie inwinnen over de beoogde locatie Spui-Piershil, de onderzoeken die uitgevoerd gaan worden en de procedure die doorlopen wordt.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

Van 8 januari t/m 4 februari 2015 mag iedereen reageren op de concept-Notitie Reikwijdte  en Detailniveau (NRD). De NRD beschrijft de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER en is daarmee een belangrijke stap in de procedure voor het provinciale inpassingsplan. Daarnaast beoogt de NRD om alle betrokkenen en geïnteresseerde partijen te informeren over de achtergrond en de aard van de voorgenomen activiteiten.

Provinciaal Inpassingsplan locatie Spui-Piershil

Provinciale Staten hebben op 10 december 2014 besloten om voor de locatie Spui-Piershil in de gemeente Korendijk een provinciaal inpassingsplan op te stellen.