Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Hoe zit het met de effecten op dieren?

Het plaatsen van windturbines kan effect hebben op dieren, hier gaat het met name om vogels en vleermuizen. Voordat windturbines geplaatst mogen worden dient onderzocht te zijn of er geen onacceptabele effecten te verwachten zijn. De belangrijkste beschermende bepalingen voor vogels en vleermuizen zijn de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, Natura 2000-gebieden en de gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn opgenomen in de nationale wetgeving. Het Alterra-rapport 'Ecologische en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten van windturbines op land' geeft een goed overzicht.

In het MER voor windpark Spui wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de te verwachten effecten op flora en fauna. Hiervoor zijn / worden verschillnde veldonderzoeken uitgevoerd.
Categorie: