Informatienummer:
088-4321505
U kunt participeren in het project
Vermijdt de uitstoot van 50 miljoen kg CO2 per jaar
Elektriciteit voor ruim 24.000 huishoudens

Omgeving

Hoe zit het met de effecten op dieren?

Het plaatsen van windturbines kan effect hebben op dieren, hier gaat het met name om vogels en vleermuizen. Voordat windturbines geplaatst mogen worden dient onderzocht te zijn of er geen onacceptabele effecten te verwachten zijn. De belangrijkste beschermende bepalingen voor vogels en vleermuizen zijn de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, Natura 2000-gebieden en de gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Hoe zit het met de veiligheid van omwonenden?

Windmolens moeten aan strenge eisen voldoen als het gaat om veiligheid. Zie op deze website van RVO een overzicht. Alleen windturbines die gecertrificeerd zijn volgens deze normen komen in Nederland in aanmerking voor een omgevingsvergunning. 

Wat is slagschaduw?

Als de zon op de mast en de rotor van een windturbine schijnt, veroorzaakt dit een (bewegende) schaduw. We noemen dit slagschaduw. Als slagschaduw op het raam van een woning valt, kan de wisseling tussen schaduw en zon hinderlijk zijn, doordat deze wordt ervaren als flikkering. Dit geldt vooral in het voor- en najaar, als de zon wat lager staat.

Hoeveel geluid produceren windturbines?

Bij weinig wind draait een windturbine langzaam en is deze nauwelijks hoorbaar. Vanaf windkracht 3 neemt het geluid toe, net als dat van de omgeving door het effect van de wind op bomen en blaadjes. De Rijksoverheid heeft vastgesteld hoeveel windmolengeluid er gemiddeld per jaar op de gevel van uw huis is toegestaan. Hiervoor wordt de speciale maat Lden gebruikt. De afkorting Lden staat voor Level day-evening-night.

Wat zijn de effecten op gezondheid

Windturbines en gezondheidsklachten worden regelmatig met elkaar in verband gebracht. Dat gebeurt met name vanwege het geluid van windturbines. Sommige mensen ervaren hinder als zij het gevoel hebben dat hun omgeving of levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Voor andere directe effecten op de gezondheid is geen bewijs.